VIETNAM DESTINATIONS > Destination > Tỉnh Yên Bái

Du lịch Tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Yên Bái là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, Việt Nam. Tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 13 phường, 10 thị trấn và 150 xã.

Các địa điểm du lịch Tỉnh Yên Bái (32)