VIETNAM DESTINATIONS > Destination > Miền Trung > Duyên hải Nam Trung Bộ

Du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ (cũng được gọi là Nam Trung Bộ) là vùng đất ven biển của phía nam thuộc Trung Bộ Việt Nam, với thành phố trọng điểm và lớn nhất là thành phố Đà Nẵng.